General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy beskriver vilka uppgifter och varför vi samlar in dessa. För Fältmans Agency som är en registrerad bifirma tillSvensk Inköpsservice AB med org.nr: 556199-9037 nedan kallad ”Fältmans” är det viktigt att du som privatperson och potentiell eller aktuell kund får dina personuppgifter behandlade på ett säkert och korrekt sätt. Därför råder vi dig att läsa denna dataskyddspolicy så att du ska veta vad vi gör med din information och varför. Om du motsäger dig någonting av det som framgår i denna policy eller har övriga frågor kan du kontakta Fältmans GDPR-ansvarige

Extern dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy Fältmans

Denna dataskyddspolicy beskriver vilka uppgifter och varför vi samlar in dessa om våra kunder och potentiella rekryter.

För Fältmans är det viktigt att du som potentiell, aktuell kund eller bara besökare får dina personuppgifter behandlade på ett säkert och korrekt sätt. Därför råder vi dig att läsa denna dataskyddspolicy så att du ska veta vad vi gör med din information och varför.

Vilken information samlar vi in?

Efter att en första kontakt har upprättats mellan Fältmans och dig som kund sparar vi ditt Namn (som kundkontakt), din mejl, ditt telefonnummer samt företagsnamnet som ärendet gäller för.

Du som söker en tjänst hos Fältmans kommer i och med detta delge oss information om dig som vi kommer att spara. Denna information kommer Fältmans att spara i 3 år oavsett om ansökan leder till rekrytering eller inte. Detta för att du ska kunna bli erbjuden andra tjänster.

Om du kontaktar Fältmans för någonting annat än ovanstående kommer vi inte att samla in några personuppgifter om dig, förutom det som du skickar till oss. Vi sparar dessa uppgifter för att kunna sköta daglig kommunikation med våra kunder eller kontakter, samt kunna utföra kundundersökningar.

Om du är en potentiell kund, har annan typ av kontakt med Fältmans eller har konsulter från Fältmans kan det hända att de enskilda konsulterna lagrar mer personuppgifter om dig eller medarbetare till dig. Alla medarbetare på Fältmans har fått ta del av vår IT- och informationssäkerhetspolicy samt fått utbildning i lagen, där det ingår riktlinjer kring vilken information som är okej att spara samt på vilket sätt. Vi på Fältmans kommer i den mån det är möjligt följa upp med våra medarbetare kring dessa riktlinjer om gallring samt att de endast ska spara de personuppgifter som endast är nödvändiga för uppdraget för att du som kund ska känna dig trygg kring behandlingen av dina personuppgifter.

Hur länge lagrar vi informationen om dig?

Fältmans sparar personuppgifter om kunder så länge som kundavtalet löper och upp till ett år efter att kundavtalet avslutats. Efter ett år gallrar Fältmans personuppgifterna men sparar namnet på kundkontakten samt företagsnamn för eventuellt nya uppdrag.

Alla medarbetare har fått rutinbeskrivningar kring gallring som säger att efter avslutat kundavtal eller avslutat uppdrag ska de rensa mejlen och annan dokumentation.

Information kring ansökningar sparas i 3 år. Övrig mejl och information rensas då de inte längre uppfyller något syfte. Om du motsäger dig att Fältmans sparar namn på kundkontakt eller företagsnamn kan du kontakta gdpr@faltmans.com

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Fältmans använder endast personuppgifter om externa parter för internt bruk. Dock om det finns samtycke (muntligen eller skriftligen) publiceras företagsnamnet på våra kunder på hemsidan (www.faltmans.com). Dock utan personlig information som kundkontakt eller liknande.

Om du upplever att informationen om dig eller ditt företag är felaktiga eller om du vill veta mer kring informationen som Fältmans hanterar om dig, vänligen kontakta Fältmans GDPR ansvarige, gdpr@faltmans.com

Fältmans roll i GDPR

Fältmans värnar om individers personliga integritet och strävar därför efter att arbeta med kunder och leverantörer som lever upp till de krav som ställs på företag som behandlar personuppgifter. Beroende på vilken typ av konsulttjänst som tillhandahålls och hur vi arbetar tillsammans med kunderna kan ansvaret för den personuppgiftsbehandling som konsulttjänsterna aktualiserar fördelas olika mellan avtalsparterna.

Denna text har tagits fram i syfte att tydliggöra hur Fältmans generellt uppfattar ansvarsfördelningen för behandling av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Eventuella frågor kan ställas till din kontaktperson inom Fältmans som nås via gdpr@faltmans.com.

Behandling av personuppgifter vid avtal om av resurskonsulttjänster

Ibland när Fältmans tillhandahåller en konsult för arbete hos kund/partner, oavsett om konsulten är anställd hos Fältmans eller hos en kontrakterad underkonsult, enligt avtal om resurskonsulttjänster kommer konsulten att arbeta under kundens/partnerns ledning och ansvar. Konsulten ska i samband med detta också omfattas av sekretessåtagande enligt avtal mellan kund och konsulten som förhindrar att personuppgifter delas med Fältmans och eventuell underkonsult.

När konsulten vid utförandet av konsulttjänsterna behandlar personuppgifter under kundens direkta ansvar och arbetsledning, vilket kan ske genom användning av de arbetsverktyg som kunden svarar för såsom kundens system, är kunden personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som konsulttjänsterna innefattar. Fältmans eller underkonsult är inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling.

Fältmans ska tillse att konsulten har lämnat sitt samtycke till att personuppgifter om konsulten lämnas ut till kund av Fältmans i den mån det är nödvändigt i anledning av avtalade konsulttjänster. Kunden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som kunden mottar och behandlar i anledning av detta. Fältmans ansvarar dock för sitt utlämnande av personuppgifterna till kunden.

Behandling av personuppgifter vid särskilda resultatuppdrag (uppdragsavtal)

När Fältmans tillhandahåller konsulttjänster inom ramen för särskilda resultatuppdrag (uppdragsavtal), såsom uppdrag avseende design- och tekniklösningar eller support- och underhållstjänster, kan Fältmans i förekommande fall komma att behandla personuppgifter för kundens räkning. Detta även när konsult arbetar under Fältmans ledning och ansvar, eftersom kunden ytterst bestämmer över behandlingen av de personuppgifter som kunden överför till Fältmans i anledning av avtalade uppdrag.

Därmed är kunden personuppgiftsansvarig för den eventuella personuppgiftsbehandlingen medan Fältmans är personuppgiftsbiträde till kunden. Fältmans ansvarar som utgångspunkt i egenskap av personuppgiftsbiträde för även den behandling som eventuellt anlitad underkonsult vidtar i samband med utförandet av uppdrag gentemot kund. Sådan underkonsults arbete aktualiserar enligt Fältmans inget underbiträdesförhållande, eftersom underkonsulter arbetar under Fältmans ledning och ansvar vid genomförandet av uppdragen.

För den senaste informationen kring Fältmans behandling av personuppgifter, vänligen besök oss på www. faltmans.com. Eventuella frågor kan ställas till kontaktperson inom Fältmans som nås via gdpr@faltmans.com

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska information om att en webbplats innehåller cookies ges till alla som besöker webbplatsen. Även ändamålet med insamlandet av cookies ska vara tydligt. Cookies är textfiler som lagrar information om användare på en webbplats, på en dator eller mobil enhet. Fältmans använder olika typer av cookies med syfte att förbättra webbplatsen och vårt erbjudande.

Typer av cookies

Permanenta cookies

Ligger kvar i webbläsaren och aktiveras varje gång du besöker webbplatsen.

Sessionscookies

Skapas tillfälligt i din webbläsare när du besöker en webbplats. När du lämnar webbplatsen tas dessa cookies bort.

Tredje parts-cookies

Vi kan komma att använda externa analysverktyg såsom Google Analytics, LinkedIn Insight och Facebook Pixel för att samla in statistik.

Stänga av cookies

Om du inte samtycker till att cookies används kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar.

För mer information

Om du upplever att informationen om dig eller ditt företag är felaktiga eller om du vill veta mer kring informationen som Fältmans hanterar om dig, vänligen kontakta Fältmans GDPR-ansvarige på gdpr@faltmans.com.

Om du upplever att Fältmans hanterar dina personuppgifter på fel/olagligt sätt så har du rätt att anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se